+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

eKASA – Často kladené otázky (FAQ)

Čo je ERP, ORP, CHDU, ...?

V úvode si vysvetlíme základné používané pojmy:

– ERP je doterajšia “elektronická registračná pokladnica (v zmysle zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice 289/2008 Z. z.).

– ORP je skratka pre “online registračnú pokladnicu”, .t. j. registračnú pokladnicu, ktorá vznikne z Vašej doterajšej Elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a online komunikuje so systémom e-KASA Finančnej správy SR (FS SR).

– CHDU je chránené dátové úložisko. Nahrádza doterajšiu fiškálnu pamäť a zapisujú sa do neho všetky vystavené účty, všetkých druhov platieb (neexistuje pojem fiškálna a nefiškálna platba) vrátane tých, ktoré sa nepodarilo odoslať na server FS SR do systému e-KASA.

Ako sa zmenia naše doterajšie ERP?

Pod pojmom ERP (viď vyššie) rozumieme v našom prípade súbor: počítač – dotykový monitor – aplikačný softvér FoodMAN (kasa) – fiškálny modul (BOWA alebo VAROS) – tlačiareň účtov.

Nutné úpravy sa dotknú:

– softvéru FoodMAN (kasa), hlavnou zmenou bude komunikácia s fiškálnym modulom

– fiškálneho modulu a jeho firmvéru, FM bude zmenený formou doplnkového upgrade kitu, čo znamená, že fiškálna pamäť bude vymenená za CHDU a modul bude doplnený o komunikačnú časť so systémom e-KASA, vymenený bude aj firmvér.

– komunikačných programov medzi komponentmi, všetky budú zmenené.

Tieto zmeny Vám zrealizujú naši technici. Je na to potrebná osobná prítomnosť technika pri kase.

.

Koľko kás máme zadať do Objednávky?

My, samozrejme, vieme v našej evidencii zistiť, koľko fiškálnych pokladníc sme Vám dodali. Nevieme však, či naozaj všetky používate a či chcete všetky prerobiť na komunikáciu so systémom e-KASA, takže na túto otázku si budete musieť odpovedať sami.

V objednávkovom formulári sa pýtate, či používame fiškálny modul BOWA alebo VAROS. Ako to rozpoznáme?

Fiškálne moduly VAROS FT4000 rozpoznáte na prvý pohľad. Sú namontované na spodnej časti tlačiarne účtov a zväčšujú tak výšku tlačiarne cca o 3,5 – 4 cm. Na čelnej strane sú výrazne označené nápisom “FT4000”, je tam aj niekoľko farebných diód signalizujúcich stav fiškálneho modulu. Na zákazníckom displeji je tiež nápis “FT4000”.

Fiškálne moduly BOWA takmer nevidieť – sú namontované v zadnej časti tlačiarne účtov.

Čo ak máme fiškálne moduly BOWA a súčasne aj VAROS?

Tieto prípady sú ojedinelé. Keďže nechceme objednávkový formulár komplikovať pre všetkých zákazníkov, prosíme Vás o vyhotovenie samostatných objednávok pre fiškálne moduly VAROS a samostatných pre fiškálne moduly BOWA.

Čo Vy, ALTO Slovakia, urobíte v našej prevádzke pre prechod na systém e-KASA?

Na základe Objednávky, ktorú nám pošlete, Vám vystavíme zálohovú faktúru na prechod Vašich kás na systém e-KASA pre Vašu prevádzku.
Po úhrade zálohovej faktúry Vás zaradíme do poradovníka realizácií a dohodneme sa s Vami na termíne realizácie.

Realizácia bude obsahovať:

– načítanie fiškálnej pamäte a žurnálu, zálohovanie týchto dát

– odovzdanie zálohovaných dát na archiváciu pre potreby prípadnej kontroly

– defiškalizáciu doterajšej ERP

– demontáž fiškálnej pamäte

– montáž “upgrade kitu”, predovšetkým chráneného dátového úložiska (CHDU), namiesto fiškálnej pamäte a komunikačného modulu

– nahranie všetkých aktuálnych softvérov

– nastavenie komunikácie od aplikačného SW kasy, cez CHDU, až na server FS SR (toto predpokladá, že máte už pridelený “inicializačný balíček” od FS SR a že na ORP je dostupný internet!!!).

Po týchto prácach už bude Vaša kasa fungovať v režime e-KASA.

Čo máme urobiť my pre prechod na systém e-KASA?

– v prvom rade musíte vyplniť a poslať nám Objednávku na realizáciu prechodu na systém e-KASA

– ak nemáte nedoplatky po termíne splatnosti voči našej spoločnosti, pošleme Vám zálohovú faktúru na prechod Vašich kás na systém e-KASA pre Vašu prevádzku

– na portáli FS SR si požiadate o pridelenie inicializačného balíčka, tieto žiadosti bude možné zadávať od polovice marca

– po úhrade zálohovej faktúry budete zaradení do poradovníka realizácií zmeny a dohodneme sa s Vami na termíne

Ako získame “inicializačný“ balíček”?

Inicializačný balíček získate na základe žiadosti na portáli FS SR. Žiadosti bude možné podávať od polovice marca 2019. Súčasťou žiadosti má byť aj termín a odhlásenie doterajších “Daňových kódov pokladnice” (DKP) a výber certifikovaného riešenia e-KASA. V našom prípade medzi certifikované riešenia prichádzajú do úvahy riešenia BOWA a VAROS. Po odoslaní žiadosti dostanete inicializačný balík, ktorý obsahuje:

  • pridelené KP
  • vygenerovaný certifikát
  • informácie o podnikateľovi
K akému termínu máme zadať v žiadosti termín odhlásenia doterajšieho DKP?

Keďže v tejto chvíli nie je možné presne určiť, kedy u Vás budeme prechod na systém e-KASA realizovať, odporúčame zadať posledný možný termín, čiže 30.6.2019.

Kedy ALTO Slovakia začne reálne tieto zmeny kás realizovať?

Ako už vyplýva z vyššie uvedených otázok a odpovedí, na realizáciu zmeny je potrebný inicializačný balíček. Ten získate na základe žiadosti na portáli FS SR. Žiadosti bude možné zadávať od polovice marca 2019, čiže v dobe, kedy už by mali byť schválené a certifikované niektoré riešenia dodávateľov CHDU.

Od začiatku apríla by mal byť funkčný a pre realizátorov dostupný “ostrý” systém e-KASA, takže s realizáciami môžeme začať od 1.4.2019. Všetky kasy musia byť prerobené na ORP najneskôr do 1.7.2019.

Ako to bude so servisnými prehliadkami ERP? Čo ak nám ERP hlási, že máme napr. 20 dní do servisnej prehliadky, ale ALTO nám má prísť realizovať zmenu na ORP až za 40 dní?

Po prechode na ORP už servisné prehliadky nebudú!

Ak Vám ERP hlási, že máte 20 dní do servisnej prehliadky, znamená to, že servisnú prehliadku bude možné vykonať najskôr o 20 dní. Termín na vykonanie servisnej prehliadky je 50 dní po uplynutí spomínaných 20 dní. Takže je nutné vykonať buď servisnú prehliadku, alebo zmenu na ORP.

U nás nepoužívame ani FoodMAN, ani HORES, avšak ALTO Slovakia je našim servisným strediskom pre ERP. Ako sa bude postupovať?

V takomto prípade je nutné dohodnúť si rovnaký termín s dodávateľom SW a servisnou organizáciou. Práce sa musia koordinovať a zmeny vykonať na všetkých komponentoch ERP v jeden deň.

U nás používame softvér FoodMAN a HORES, avšak našim servisným strediskom pre ERP je iná organizácia. Ako sa bude postupovať?

Odpoveď je rovnaká ako pri predchádzajúcej otázke.