Obchodné podmienky spoločnosti

ALTO Slovakia s.r.o.

– online obchod

 

Obchodné podmienky spoločnosti ALTO Slovakia s.r.o.
– online obchod

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti

ALTO Slovakia, spol. s r. o.
so sídlom Sládkovičova 33
059 21 Svit
Slovenská republika
IČO: 31 664 881
DIČ: 2020516608
IČ DPH: SK 2020516608

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 858/P

(ďalej len „Predávajúci“)

a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“)

pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.alto.sk

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho.

Tovarom sa rozumie všetok software (licencie) ponúkaný na internetovej stránke www.alto.sk a ktorý je distribuovaný výhradne na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

2. Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, mailová adresa
Názov tovaru,+ alebo tiež jeho popis
Množstvo objednaného tovaru
Cena bez DPH

Ak objednávka nebude obsahovať tieto podstatné náležitosti je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takomto prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky.

3. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu a to bez akýchkoľvek storno poplatkov. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva.

4. Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci si vyžaduje platbu vopred. Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom, kreditnou kartou, alebo prostredníctvom PayPal účtu. Pri bankovom prevode je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet ALTO Slovakia s.r.o.:

VÚB: SK21 0200 0000 0010 5894 5562
VS: č. objednávky
KS: 0308

5. Dodacie podmienky

Tovar je dodaný elektronickou formou na emailovú adresu uvedenú v elektronickej objednávke. Za dodanie tovaru sa považuje odoslanie licencie (prípadne plnej verzie programu či inštrukcií vrátane prístupových údajov potrebných k stiahnutiu plnej verzie programu) na uvedenú emailovú adresu. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú dodané v čo najkratšom termíne, ak je to možné aj okamžite. Pri väčšom odbere môže byť Kupujúcemu poskytnutá zľava.

Vlastnícke právo k tovaru (licencii) prechádza na Kupujúceho, po zaplatení kúpnej ceny, odoslaním tovaru (licencie) na emailovú adresu uvedenú v elektronickej objednávke.

6. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho. Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

7. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe obchodných podmienok určených Predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.