Obchodné podmienky spoločnosti ALTO Slovakia s.r.o.
– online obchod

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti

ALTO Slovakia, spol. s r. o.
so sídlom Sládkovičova 33
059 21 Svit
Slovenská republika
IČO: 31 664 881
DIČ: 2020516608
IČ DPH: SK 2020516608

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 858/P

(ďalej len „Predávajúci“)

a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“)

pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.alto.sk

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho.

Tovarom sa rozumie všetok software (licencie) ponúkaný na internetovej stránke www.alto.sk a ktorý je distribuovaný výhradne na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

Článok 2

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená  dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, mailová adresa

Názov tovaru,+ alebo tiež jeho popis

Množstvo objednaného tovaru

Cena bez DPH

Ak objednávka nebude obsahovať tieto podstatné náležitosti je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takomto prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky.

Článok 3

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu a to bez akýchkoľvek storno poplatkov. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva.

Článok 4

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci si vyžaduje platbu vopred. Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom, kreditnou kartou, alebo prostredníctvom PayPal účtu. Pri bankovom prevode je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet ALTO Slovakia s.r.o.:

VÚB: SK21 0200 0000 0010 5894 5562

VS: č. objednávky

KS: 0308

Článok 5

Dodacie podmienky

Tovar je dodaný elektronickou formou na emailovú adresu uvedenú v elektronickej objednávke. Za dodanie tovaru sa považuje odoslanie licencie (prípadne plnej verzie programu či inštrukcií vrátane prístupových údajov potrebných k stiahnutiu plnej verzie programu) na uvedenú emailovú adresu. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú dodané v čo najkratšom termíne, ak je to možné aj okamžite. Pri väčšom odbere môže byť Kupujúcemu poskytnutá zľava.

Vlastnícke právo k tovaru (licencii) prechádza na Kupujúceho, po zaplatení kúpnej ceny, odoslaním tovaru (licencie) na emailovú adresu uvedenú v elektronickej objednávke.

Článok 6 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho. Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

Článok 7

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe obchodných podmienok určených Predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Tieto obchodné podmienky rozširujú Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookie.

Zásady používania súborov cookie

Tieto zásady používania súborov cookies a podobných technológií sa vzťahujú na webové stránky, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou ALTO Slovakia s.r.o. (ďalej len cookies)

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas vášho pripojenia. Súbory cookie si pamätajú typ používaného prehliadača alebo nastavenia, napríklad jazyk, ktoré ostávajú vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky.

Na čo používame súbory cookie?

Jednotlivé stránky portfólia našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

  • Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
  • Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
  • Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás, alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu a preto by ste si informácie o používaní týchto súborov cookie mali prečítať v zásadách informácie o používaných súboroch cookie príslušnej tretej strany.

Ako môžem súbory cookie kontrolovať alebo vymazať?

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak súbory cookie nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súboru cookies, budete stále schopní navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookie zmenou nastavenia vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií využite nápovedu vášho internetového prehliadača, alebo navštívte stránky:

www.aboutcookies.org

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies

Google Analytics

Webová stránka používa Google Analytics – službu analýzy webových stránok poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „spoločnosť Google“), ktorej cieľom je pomôcť analyzovať používanie tejto webovej stránky.

Informácie o tom, ako sa webová stránka používa, vygenerované prostredníctvom súborov cookies, t.j. štandardné internetové záznamy (vrátane vašej IP dresy) a informácie o správaní používateľa v anonymnej podobe, sa zasielajú spoločnosti Google, ktorá ich uloží okrem iného aj na serveroch v Spojených štátoch. Pred odoslaním vašej IP adresy spoločnosti Google ju anonymizujeme.

Google v súlade so svojím osvedčením na základe štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA vyhlasuje, že dodržiava rámec tohto štítu. Spoločnosť Google môže odovzdať informácie zhromaždené prostredníctvom Google Analytics tretím stranám, ak sa to požaduje na základe zákona, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú údaje v mene spoločnosti Google.

Podľa podmienok poskytovania služby Google Analytics nebude spoločnosť Google spájať IP adresu dotknutej osoby so žiadnymi inými údajmi, ktorými disponuje.

Použitie cookies služby Google Analytics môžete odmietnuť tak, že si do svojho prehliadača stiahnete a nainštalujete prídavný softvér Google Analytics Opt-out Browser Add-on.