Reklamačný poriadok spoločnosti ALTO Slovakia s.r.o.

Reklamáciu softvéru je potrebné uplatniť písomnou formou – mailom na podpora@alto.sk, alebo listom poštou na adresu ALTO Slovakia spol. s r.o. V prípade reklamácie technických prostriedkov je miestom reklamácie sídlo spoločnosti ALTO Slovakia vo Svite, prípadne pobočka v Bratislave.

 

Reklamácia softvéru:

Za chyby softvéru sa nepovažujú chyby spôsobené nesprávnou obsluhou, nesprávne zadanými údajmi a parametrami, chyby spôsobené výpočtovou technikou, počítačovou sieťou, vonkajšími vplyvmi, či tretími osobami.

 

Kategorizácia chýb:

Kritická chyba – softvér, alebo niektorú jeho časť nie je možné spustiť z dôvodu jeho nefunkčnosti. Kupujúci nemôže pokračovať v používaní softvéru, alebo jeho častí.

Vážna chyba – softvér, alebo niektorú jeho časť je možné používať s obmedzením.

Drobná chyba – všetky chyby a problémy okrem chýb definovaných vyššie.

Podnety a výhrady, ktoré nahlási kupujúci a nebudú súvisieť s funkčnosťou softvéru, spoločnosť ALTO Slovakia vyhodnotí ako námety na zlepšenie a nebudú riešené ako reklamácia.

Spoločnosť ALTO Slovakia začne s odstránením chyby softvéru do 24 hodín (reakčná doba) za predpokladu, že mu kupujúci sprístupní cez vzdialené pripojenie ten počítač, na ktorom je softvér nainštalovaný.

 

Spoločnosť ALTO Slovakia sa zaväzuje reklamáciu vyriešiť:

– pri kritickej chybe do 48 hod od uplynutia reakčnej doby

– pri vážnej chybe do 3 dní od uplynutia reakčnej doby

– pri drobnej chybe do 7 dní od uplynutia reakčnej doby

Do doby riešenia sa nezapočítava čas, počas ktorého spoločnosť ALTO Slovakia čaká na poskytnutie nutnej súčinnosti zo strany kupujúceho. Za nutnú súčinnosť sa považuje najmä súčinnosť potrebná na identifikovanie príčiny, dôsledkov a možnosti odstránenia reklamovanej chyby.

Za odstránenie chyby sa považuje stav, kedy sa chyba odstráni nainštalovaním opravenej verzie softvéru.

 

Reklamácia technických prostriedkov:

Spoločnosť ALTO Slovakia zodpovedá iba za tie chyby dodaného tovaru, ktoré existovali v momente jeho prevzatia.

Za chyby, ktoré vznikli po prevzatí tovaru dopravcom, spoločnosť ALTO Slovakia nezodpovedá. Nároky z týchto chýb si musí kupujúci uplatniť u dopravcu. Tovar sa pri preprave poisťuje iba na základe osobitnej dohody s kupujúcim.

Zjavné chyby, najmä mechanické poškodenie tovaru, alebo neúplnosť tovaru, musí kupujúci reklamovať v spoločnosti ALTO Slovakia hneď po prevzatí. Zjavné chyby nahlásené dodatočne, nebudú spoločnosťou ALTO Slovakia akceptované.

Reklamácia musí byť podaná s detailným popisom. Ak chyba nebude kupujúcim špecifikovaná, pri jej zisťovaní bude kupujúcemu účtovaný poplatok za testovanie tovaru v sume 33 € s DPH za každú začatú hodinu.

Pri reklamácii, musí kupujúci predložiť reklamovaný tovar s kompletnou dokumentáciou a k reklamácii priložiť faktúru – doklad o kúpe na reklamovaný tovar, dodací list, záručný a montážny list reklamovaného tovaru, z ktorých musí byť zrejmé najmä spôsob nadobudnutia tovaru, značka výrobcu, výrobné číslo tovaru a deň prevzatia kupujúcim.

Ak sa chyba pri testovaní nepotvrdí, je kupujúci povinný tovar prevziať a znášať náklady testovania. V prípade, že sa chyba pri testovaní potvrdí, spoločnosť ALTO Slovakia chybný tovar opraví, alebo vymení za bezchybný, alebo chybný tovar nahradí podobným tovarom, prípadne vrátením ceny.

Spoločnosť ALTO Slovakia nezodpovedá za chyby tovaru a neposkytuje záruku v zmysle tohto reklamačného poriadku, ak má tovar odstránené, alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote, elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo nevhodnou obsluhou.

***

V prípade neoprávnenej reklamácie kupujúceho je spoločnosť ALTO Slovakia oprávnená fakturovať všetky náklady na uskutočnené reklamačné konanie kupujúcemu v plnej výške, podľa platného cenníka zhotoviteľa.

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 31.10.2011.